كف‌ساز

1-4 از 4

کف ساز A-20

جهت كنترل وايجاد كف شديد درصنايع مختلف مانند صنايع لاستيك، صنايع شوينده، منسوج نبافته وحفاري و…، نمك سديم آلكيل بنزن سولفونه شده، آنيونيك، مايع شفاف زردرنگ
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

کف ساز AN-30

جهت كنترل و ايجاد كف در موارد مختلف ازجمله صابونها، دترجنتها، انواع شوينده ها، صنايع حفاري، منسوج نبافته، تركيبي از پلي گليكول اتر والكيل فنلهاي اتوكسيله، نا...
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

FOAMING AGENT A-20

جهت كنترل وايجاد كف شديد درصنايع مختلف مانند صنايع لاستيك، صنايع شوينده، منسوج نبافته وحفاري و…، نمك سديم آلكيل بنزن سولفونه شده، آنيونيك، مايع شفاف زردرنگ
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل

FOAMING AGENT AN-30

جهت كنترل و ايجاد كف در موارد مختلف ازجمله صابون¬ها، دترجنت¬ها، انواع شوينده¬ها، صنايع حفاري، منسوج نبافته، تركيبي از پلي گليكول اتر والكيل فنل¬هاي اتوكسيله،...
* قیمت ها شامل مالیات + قوانین حمل و نقل